REDOVISNING, PROJEKTUTVECKLING OCH AFFÄRSUTVECKLING

LÖPANDE BOKFÖRING

REDOVISNING

 

Löpande bokföring kan se olika ut från kund till kund, du bestämmer själv vilka delar av det löpande administrationen du vill jobba med själv och villka delar du vill överlämna till oss. Vi kan bistå dig med allt från enkel redovisning till avancerad redovisning.

Exempel på dessa tjänster kan vara:

- Deklarationer

- Lönehantering

- Bokslut

- Inkomsdeklarationer

´- Periodiska sammanställningar

o s v.

Om du väljer att vi gör bokföringen åt dig så ingår ett bokföringsprogram.

AFFÄRSUTVECKLING

 

Vi är två affärsutvecklare på Ekonova, Leyla Bekir och Sofia Samuelsson.

Sofia är utbildad affärsutvecklare inom bland annat Business Model Canvas modellen. Modellen är till för att utveckla och analysera befintliga affärsmodeller för företag. Leyla arbetar främst med controlleruppdrag, nyetableringar och marknadsföring. Båda har många års yrkeserfarenhet inom eget företagande.

PROJEKT

 

Vi arbetar med projektutveckling där vi sammanför finansiering, samverkanspartner och målformulering samt ansökan till olika samhällsutecklingsprojekt och entreprenörskap..

Vi kan även vara med som projektledare vid kundens önskan eller att vi deltar i styrgruppen för att bibehålla den råda tråden under hela projektperioden. Vi har erfarenhet av projektutveckling, projektledning och projektredovisning till bland annat ESF- Regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket, Vinnova, Region Kronoberg och Växjö kommun.

Ekonova startades 2013 av Sofia Samuelsson och Leyla Bekir. Redan då visste vi att vi inte skulle vara som de andra ekonomibyråerna och inte heller en andra Skatteverket. Vi var ute efter helheten av företagandet.

Idag är vi tre delägare Leyla Bekir, Sofia Samuelsson och Jörgen Blixt och har kunder från jordens alla håll!

FÖRETAGET

 

Ett välmående och stabilt företag är alla företagares mål. Hur vi stöttar dig i detta kan se olika ut. Löpande bokföring, skattedeklarationer, lönehantering, bokslut, budget - allt det du kan tycka verka tråkigt och jobbigt. De kunder som vi har idag har vi tillsammans kommit fram till vilket upplägg och vilka delar man önskar hjälp med. Hur vill du ha det för att du ska ha tid till ditt företag istället för bokföring? Denna del är också den som kan spara dig tid samt se till att du kan fokusera dig på att driva ditt företag istället för att administrera det.

FÖRETAGAREN

 

Som företagare kan man behöva lite extra hjälp med enskilda frågor som egentligen inte har något med bokföringen att göra. Det kan handla om förfrågningar som Skatteverket kan ha, avtal med andra parter, marknadsfrågor,

pensionsfrågor o s v. För oss är det lika viktigt att företagaren mår lika bra som företaget.

FÖRETAGANDET

 

Det är du som leder ditt företag framåt och sättet du verkar på kan vara avgörande för företagets välmående. För detta måste du utvecklas, få nya kunskaper och större nätverk. Vi är två affärsutvecklare på Ekonova, Leyla Bekir och Sofia Samuelsson.

Sofia är utbildad affärsutvecklare inom bland annat Business Model Canvas modellen. Modellen är till för att utveckla och analysera befintliga affärsmodeller för företag. Leyla arbetar främst med controlleruppdrag, nyetableringar och marknadsföring. Båda har många års yrkeserfarenhet inom eget företagande. Vi arbetar också med utbildningar inom ekonomi och företagande. Dessa kan vara som enstaka föreläsningar eller utspridda över en längre period. Både Sofia och Leyla håller även i inspirationsföreläsningar inom entreprenörskap.

On Ekonova we have a department for foreign entrepreneurs.

This service means that you have the opportunity to have such as your financial reports and consultations in English.

 

CURRENT BOOKKEEPING - ACCOUNTING

The bookkeeping can be different from customer to customer. You decide on which parts of the running administration you want to do with yourself and which parts you need to commit to us. We assist you in the whole affairs from the simple bookkeeping to the advanced accounting.

Some of the examples of these services are:

- Declarations

- Payroll management

- Financial statements

- Tax return

- Periodic summaries/VAT declaration

If you choose us to do the bookkeeping for you, the accounting software will be included.

 

PROJECT development

 

We work with project development where we combine funding, collaborative partner and goal formulation as well as applications for various community-based projects and entrepreneurship.We can also be a project manager with the customer's request or we can participate in the steering group to maintain the correct thread throughout the project period. We are experts in project development, project management, and project reporting, among other things, the ESF Regional Development Fund, the Swedish Growth Agency, Vinnova, Region Kronoberg and Växjö Municipality.

 

BUSINESS development

 

We are two business developers at Ekonova, Leyla Bekir and Sofia Samuelsson. Sofia is a trained business developer in the Business Model Canvas model. The model is used to develop and analyze existing business models for companies. Leyla works primarily with controlling, new establishments and marketing. Both have professional experience for many years in their own business.

 

the way WE WORK

 

Ekonova was started in 2013 by Sofia Samuelsson and Leyla Bekir. We have already known, we would not be like the other financial agencies, nor a second Tax Agency. We were looking for the whole of the business.

Today, we are three partners Leyla Bekir, Sofia Samuelsson, and Jörgen Blixt. In addition, we have the international customers from whole the world!

 

THE COMPANY

 

The main goal of all the business owners is a prosperous and stable company. Therefore, how we support you in this, it is different based on your requirements. Accounting, tax returns, payroll management, financial statements, and budget, which may seem for you boring and tough. We offer to our customers the business administration’s aids, which is required by our customers. How do you need more time to improve your business instead of doing accounting? This part is also the one that helps you to save your time. Therefore, it makes sure you that you can focus on running your business instead of managing it.

 

THE ENTREPRENEUR

 

As an entrepreneur, you may need some extra help with individual questions that are not really related to the bookkeeping. These may include the requirements which the Swedish Tax Agency may have, the agreements which you need to have with other parties, which are about the market issues, and Pension issues and so on. It is really important for us, that the entrepreneur feels as good as the company.

 

ENTREPRENEURSHIP

 

It is you who lead your business forward and the way you work can be crucial to your business well being. In this situation, you need to develop by gaining the new knowledge and making the larger network. We are two business developers in Ekonova, Leyla Bekir and Sofia Samuelsson.

Sofia is a trained business developer in the Business Model Canvas model. The model is used to develop and analyze existing business models for companies. Leyla works primarily with controller, new establishments, and marketing. Both of them have professional experience for a lot of years in this branch. We also work with education in economics and entrepreneurship. These can be as single lectures or spread over a longer period. Both Sofia and Leyla also hold the inspiration lectures in entrepreneurship.

 

 

 

KONTAKT

Norra Esplanaden 16

352 31 Växjö

Tel: +4673 63 72 330

 

 

 

Vi på Ekonova

 

Leyla Bekir

leyla@ekonova.se

Tel: +4673 63 72 330

 

Joanna Herda

joanna@ekonova.se

Tel: +4676 595 40 16

 

Jessica Erixon

jessica@ekonova.se

Tel: +4672 333 83 00

 

Mia Färdigh

mia@ekonova.se

Tel: +4676 168 29 88

 

Jörgen Blixt

jorgen@ekonova.se

Tel: +4679 335 77 46

 

Sofia Samuelsson

sofia@ekonova.se

 

Copyright © All Rights Reserved 2017